Một số nội dung cơ bản trong công cuộc xây dựng nền Quốc phòng an ninh là gì?

Theo dõi work247 tại
Hằng Lê tác giả work247.vn Tác giả: Hằng Lê

Ngày đăng: 22-03-2024

Con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam bên cạnh những thuận lợi nhất định, còn có rất nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp. Xây dựng một nền quốc phòng an ninh vững mạnh là một nhiệm vụ và chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể hơn thông qua bài viết dưới đây nhé.

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Quốc phòng an ninh là gì?

- Quốc phòng được hiều là một hoạt động mang tính tổng hợp bao gồm cả đối nội, đối ngoại, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,... của một quốc gia nhằm bảo vệ hòa bình cho đất nước, ngăn chặn và sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ gây chiến của các thế lực thù địch.

- Quốc phòng toàn dân được hiểu là một hoạt động bảo vệ và xây dựng đất nước trên tất cả các lĩnh vực dựa vào sức mạnh của mọi công dân sinh sống trên đất nước đấy.

- An ninh là một hoạt động tổng hợp sức mạnh về vật chất và tinh thần, kết hợp song song với truyền thồng dựng nước, giữ nước của cha ông ta.

- An ninh nhân dân được hiểu là hoạt động do chính nhân dân thực hiện, lấy lực lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt, do Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý nhằm mục tiêu ngăn chặn mọi âm mưu và hành động ảnh hưởng nguy hại đến sự ổn định của quốc gia, bảo vệ vững chắc đất nước.

Xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh

Thông qua một số khái niệm đã đưa ra ở trên, chúng ta có thế hiểu Quốc phòng an ninh là gì?

Quốc phòng an ninh là hoạt động kết hợp song song hai yếu tố biểu tượng cho sức mạnh của quốc gia, với mục đích ngăn chặn và đánh bại những nguy hiểm vây quanh, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Việc làm nhân sự

2. Nội dung xây dựng Quốc phòng-An ninh

2.1. Tính chất và đặc điểm của nền Quốc phòng-An ninh

Nền Quốc phòng-an ninh có những tính chất và đặc điểm như sau:

- Nền quốc phòng-an ninh là hoạt động tổng hợp do nhiều yếu tố cấu thành.

Tất cả các yếu tố trên mọi lĩnh vực bao gồm kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật,... cả ở bên trong lẫn bên ngoài quốc gia, cả ở thời xưa đến thời nay tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nền quốc phòng an ninh. Một quốc gia sở hữu sức mạnh tổng hợp của quốc phòng an ninh lớn là nền tảng vững chắc mang tính quyết định, tạo thành công cụ để bảo vệ và giữ gìn hòa bình ổn định cho quốc gia đó.

- Nền quốc phòng-an ninh nhằm mục tiêu tự vệ chính đáng

Đây là một đặc điểm phân biệt rõ sự khác nhau về bản chất của việc xây dựng quốc phòng an ninh đối với cá quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa so với các quốc gia và/ khu vực khác trên thế giới. Bản chất của việc xây dựng quốc phòng an ninh của Việt Nam chỉ với mục đích duy nhất là tự vệ, để giữ gìn hòa bình ổn định cho cuộc sống của nhân dân ta. Chúng ta không xây dựng một nền quốc phòng an ninh vững mạnh để gây chiến tranh hay có bất cứ một âm mưu thù địch với nước khác.

- Nền quốc phòng an ninh là vì nhân dân, của nhân dân và do chính nhân dân tiến hành

Đực điểm này cho thấy mọi đường lối và chiến lược phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước ta luôn lấy lợi ích và nguyện vọng của nhân dân làm đầu. Đồng thời, nó thể hiện được tầm quan trọng của sự đoàn kết - một truyền thống lâu đời vẫn được phát huy và gìn giữ của dân tộc Việt Nam.

- Xây dựng nền quốc phòng an ninh mang tính toàn diện và hiện đại

Một nền quốc phòng an ninh mạnh không chỉ dừng lại ở sức mạnh về phần cứng (quân sự, an ninh) mà còn phải kết hợp nhuần nhuyễn với sức mạnh về phần mềm (kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, KHCN). Mặt khác, xây dựng quốc phòng an ninh phải gắn chặt với các hoạt động đối nội và cả đối ngoại.

Tính toàn diện và hiện đại được nêu ở đây phải được kết hợp song song. Giữa xây dựng lực lượng quân đội, công an và toàn thể nhân dân được trang bị kiến thức cả về tư tưởng chính trị lẫn vũ trang hiện đại.

- Quốc phòng là đi đôi với an ninh

Về điểm giống, nền quốc phòng và nền an ninh đều được hiểu là hoạt động tổng hợp cùng chung một mục đích là tự vệ chính đáng, là ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động chống phá bên trong, các thế lực thù địch bên ngoài, giữ vũng nền độc lập, xây dựng hòa bình và ổn định đất nước. Về điểm khác duy nhất giữa quốc phòng và an ninh chỉ là cách thức tổ chức, quy mô, hoạt động và nhiệm vụ được giao phó mà thôi. Chính vì vậy, quốc phòng đi đôi với an ninh phải luôn có sự hợp nhất từ chiến lược cho đến thực tiễn hoạt động, phải được tiến hành một cách đồng bộ và thường xuyên trên mọi khu vực, mọi cơ sở cao đến thấp.

Xem thêm: Giáo dục quốc phòng là gì? Những vấn đề về giáo dục quốc phòng

2.2. Mục đích xây dựng nền quốc phòng an ninh

Với phương châm một nền quốc phòng an ninh mang tính toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, hiện đại và văn minh. Cùng tìm hiểu xem mục đích cơ bản trong nội dung xây dựng nền quốc phòng an ninh là gì nhé. 

- Thứ nhất, xây dựng nền quốc phòng an ninh vững mạnh nhằm tạo nên một sức mạnh to lớn tổng hợp cả về kinh tế lẫn chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ,... để hình thành nền tảng phục vụ cho công cuộc gìn giữ hòa bình, ổn định đời sống về cả vật chất và tinh thần cho nhân dân.

- Thứ hai, xây dựng hệ thống quốc phòng an ninh để phục vụ cho việc đổi mới, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu là bảo vệ cách mạng, độc lập, hòa bình, hạnh phúc và phát triển công nghiệp, hiện đại hóa, tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.

2.3. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng an ninh

Vậy nhiệm vụ cơ bản để xây dựng một nền quốc phòng an ninh là gì?

- Muốn bảo vệ vững chắc đất nước là phải xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh vững mạnh.

Lực lượng đấy bao gồm cả về mặt con người và mặt cơ sở vật chất bảo đảm cho việc duy trì và tiến hành các hoạt động quốc phòng an ninh theo yêu cầu. Nền quốc phòng an ninh Việt Nam bao gồm hai lực lượng chính, đó là lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng chính trị (lực lượng toàn dân).

Trong đó, quân đội, dân quân và công an là các lực lượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Các cơ quan, cơ sở, tổ chức trong hệ thống xã hôi chính trị là các lực lượng thuộc lực lượng chính trị.

- Bên cạnh xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh, mặt khác xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Vậy tiềm lực quốc phòng an ninh là gì là bao gồm những tiềm lực nào? Những cơ sở về con người, vật chất, tài chính là những tiềm lực quốc phòng an ninh, có thể được huy động để phục vụ cho các hoạt động quốc phòng an ninh. Đó là, các tiềm lực về tư tưởng, tinh thần; tiềm lực về kinh tế; tiềm lực về khoa học kỹ thuật, công nghệ; tiềm lực về an ninh quân sự;

-  Một nhiệm vụ chính và quan trọng không kém đó là xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh.

Như đã đề cập ở trên, nền quốc phòng và an ninh luôn phải được phối hợp với nhau và tiến hành đồng bộ trên tất cả các địa phương, vùng miền. Còn lực lượng quốc phòng an ninh và thế trận quốc phòng an ninh là hai yếu tố chính được phối hợp chặt chẽ tạo thành sức mạnh quốc phòng an ninh. Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã chỉ rõ: "Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Ðẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát triển các khu kinh tế - quốc phòng, xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế với mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên biên giới đất liền, biển đảo". Bên cạnh đấy, cần có một hậu phương tạo điểm tựa nhất định cho thế trận quốc phòng an ninh.

Xem thêm: Ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh ra làm gì các bạn đã biết chưa?

2.4. Các biện pháp xây dựng nền quốc phòng an ninh

- Vấn đề đào tạo về mặt tư tưởng luôn được đề cao hàng đầu, vì thế công tác giáo dục quốc phòng an ninh phải được thực hiện tốt và có hiệu quả.

- Bên cạnh đó, mọi hoạt động để xây dựng một nền giáo dục quốc phòng đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, cho nên các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan chức năng cần nâng cao bồi dưỡng thêm nữa về mặt chuyên môn và cách thức quản lý.

- Đồng thời, tiến hành các hoạt động giáo dục tuyên truyền nhằm rèn luyện ý thức và trách nhiệm về tầm quan trọng của việc xây dựng quốc phòng an ninh cho mọi công dân Việt Nam, trong đó tập trung vào đối tượng là học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tổ chức triển khai giáo dục quốc phòng và an ninh

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, việc xây dựng một nền quốc phòng an ninh vững mạnh là một nhiệm vụ rất quan trọng. Qua bài viết, hy vọng chúng ta sẽ tiếp thu được các thông tin cơ bản về nội dung xây dựng quốc phòng an ninh là gì để góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem13415 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT